Behandlinghem, Stödboende & Övergångsboende

Vad är KBT?

KBT, Kognitiv beteendeterapi, är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Användningen av KBT är inte begränsad till någon speciell målgrupp utan kan ges till individer, par och grupper för olika problem hos barn och vuxna. Syftet med KBT är att förändra dysfunktionella känslor, tankar och beteenden till mer funktionella och därmed minska symtom samt förebygga att de återkommer. KBT graderas högt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer och rekommenderas för behandling av depression, ångest, schizofreni och beroendeproblematik.

 

Anknytningsteorin (J. Bowlby & M. Ainsworth) är en viktig teoretisk beståndsdel som handlar om individens grundläggande behov av trygghet och tillit. Skolbergas behandlingsprocess, personalens förhållningssätt och kontaktmannaskapet bygger till stora delar på anknytningsteorin.

 

 

Webbdesign från Argonova