Behandlinghem, Stödboende & Övergångsboende

Vägen till en självständig framtid

Skolberga kan erbjuda olika boendeformer utifrån individens behov. I huvudbyggnaden erbjuds stöd och omsorg för dem som har ett större omvårdnadsbehov. Här finns närhet till personal dygnet runt. På Skolbergas tomt finns också träningslägenheter och utslussningsboende. Här arbetar man målinriktat med träning inför en kommande flytt till ett mer självständigt boende. Rehabiliteringen anpassas efter individens behov och mål och handlar ofta om grundläggande färdigheter i vardagen, såsom att strukturera och planera sin dag, städa, tvätta, sköta sin ekonomi, handla och laga mat. 

 

All behandling bygger på evidensbaserade kognitiva beteendeterapeutiska metoder (KBT), MI (Motiverande samtal) och ESL (Ett självständigt liv).

Behandlingsteamet består av skötare, sjuksköterska, drogterapeut, arbetsterapeut och KBT-terapeut. Samtliga har utbildning inom KBT, MI och ESL. 

 

 

Vid inskrivning gör behandlingsteamet och brukaren tillsammans en  kartläggning av resurser, omvårdnadsbehov och behandlingsområden, vilket sedan ligger till grund för genomförandeplanen. Därefter följer behandlingen, som kan bestå av stödsamtal, psykoterapi, motiverande samtal, social färdighetsträning individuellt och/eller i grupp, arbetsträning, beteendeaktivering, ADL-träning, återfallsprevention, friskvård och nätverksarbete. För brukare med beroendeproblematik ingår även samtalsgrupp ledd av dipl. drogtrapeut samt externa NA-möten. 

 

Vi arbetar aktivt med den socialpedagogiska behandlingsmetoden ESL, Ett Självständigt Liv, vilket har visat sig vara ett väldigt värdefullt komplement till KBT.  All behandlingspersonal har ESL-utbildning och får regelbunden extern handledning i ESL. Behandlingen erbjuds både individuellt och i grupp.

 

Behandlingsarbetet är strukturerat utifrån kognitiva beteendeterapeutiska teorier, vilket innebär att all vård och behandling bygger på en allians och ett samarbete mellan behandlare och brukare och att man arbetar efter gemensamma mål när man tillsammans varje vecka sätter sig och skriver den kommande veckans individuella schema.

Det kognitiva förhållningssättet innebär att man arbetar både med rent beteendeterapeutiska interventioner, såsom exempelvis beteendeexperiment och exponering och med kognitiva interventioner, som handlar om individens tankar och känslor.

 

Kontaktmannaskap

Under vård/boendetiden på skolberga är det kontaktpersonen som har den allra närmaste kontakten med brukaren. Kontaktpersonen har i samråd med sjuksköterskan det mest omfattande ansvaret för praktiska stöd- och hjälpinsatser, dokumentation, som genomförandeplaner, veckoscheman och uppföljningar, samt att bygga en allians och skapa en trygg bas för brukaren. Stor vikt läggs också vid att vara en länk mellan brukaren och omvärlden och att ha en samordnande roll kontakter med andra myndigheter som socialtjänst, primärvård, psykiatri, beroendeenheter o.s.v.

I kontaktpersonens arbete ingår att genomföra stödsamtal, ADL-träning och social färdighetsträning enligt uppdraget och genomförandeplanen. Behandlingsarbete enligt ESL sker individuellt och/eller i grupp.

 

Sysselsättning och aktiviteter

Sysselsättning, arbetsträning, friskvård och givande aktiviteter har en central roll i vården och behandlingen på Skolberga och erbjuds alla vardagar. Vi lägger stor vikt vid att utbudet skall vara varierat så att det finns något för alla efter tycke, smak och förmåga.

 

Mer om sysselsättning och arbetsträning

Mer om aktiviteter

 

Uppföljning av vårdresultat

Under vårdtiden följs brukarens mående upp var tredje månad. Vid uppföljning skattas;

  • Depressionssymtom (BDI)
  • Ångestsymtom (BAI)
  • Upplevd livskvalitet (självskattning på VAS-skala)
  • Upplevda psykiska besvär (självskattning på VAS-skala)

 

Eftervård

Eftervården anpassas efter varje individ och beställarens uppdrag. Oavsett hur eftervården utformas är relationen som byggts upp mellan boende och personal ofta väldigt betydelsefull och kan bestå under många år. Skolberga HVB finns kvar som en trygghet, då man vet att man alltid kan höra av sig till oss eller komma och hälsa på när andan faller på.

 

 

 

Webbdesign från Argonova